İmtiyazlı Paylara İlişkin Bilgiler

Grubu Nama / Hamiline Olduğu İmtiyaz Türü (Kimin Sahip Olduğu) Bir Payın Nominal Değeri (TL) Toplam (TL) Sermayeye Oranı (%)
A Nama Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 8. maddesinde düzenlendiği üzere; Şirket yönetim kurulu üyelerinin yarısı A grubu pay sahipleri tarafından gösterilecek adaylar arasından seçilir.

Yönetim kurulu üye sayısının yarısının küsuratlı bir sayı olması halinde küsurat aşağıya doğru en yakın tam sayıya yuvarlanır. Şirket Esas Sözleşmesi’nin “Genel Kurul” başlıklı 12. maddesinde düzenlendiği üzere;

Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında her bir A grubu pay, sahibine 5 oy, her bir B grubu pay sahibine 1 oy hakkı verir 22.000.000 TL nominal değerli A grubu imtiyazlı payların 3.600.000 TL nominal değerli kısmı

Bayram ALBAYRAK’a, 3.600.000 TL nominal değerli kısmı, Nuri ALBAYRAK’a, 3.600.000 TL nominal değerli kısmı, Kazım ALBAYRAK’a, 3.600.000 TL nominal değerli kısmı, Mustafa ALBAYRAK’a, 3.600.000 TL nominal değerli kısmı, Muzaffer ALBAYRAK’a, 3.600.000 TL nominal değerli kısmı Mesut Muhammet ALBAYRAK’a ve 400.000 TL nominal değerli kısmı, Asiye COŞKUNER’e aittir.

100 22.000.000 8,97
B Hamiline B grubu pay sahiplerine tanınmış herhangi bir imtiyaz yoktur. 1,00 222.750.000 91,03
TOPLAM 244.750.000 100.00